Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI WSPIERANIA SZACHÓW NA GÓRNYM ŚLĄSKU

GENS UNA SUMUS”

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Wspierania Szachów na Górnym Śląsku „GENS UNA SUMUS”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Mirosława Pawła Gnieciaka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Mikołajczyk w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Młyńskiej nr 5/4, prowadzonej w formie spółki cywilnej z notariuszem Haliną Mikołajczyk.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji

 2. Fundacja posiada logo i może go używać do celów identyfikacyjnych i reklamowych.

 3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja „GENS UNA SUMUS”.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji i/lub zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działalność łącząca aspekty kulturalno-sportowe z pielęgnowaniem pamięci historycznej oraz pomocy merytorycznej i finansowej utalentowanym adeptom gry szachowej i zasłużonym zawodnikom i działaczom w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, w szczególności na Górnym Śląsku.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. promowanie młodych uzdolnionych zawodników uprawiających grę w szachy, w szczególności na Górnym Śląsku

  2. organizowanie turniejów pamięci osób zasłużonych dla sportu szachowego na Górnym Śląsku,

  3. gromadzenie pamiątek i dokumentów opisujących historię rozwoju gry szachowej na Górnym Śląsku,

  4. pomoc i promocję w realizacji wydawnictw szachowych zarówno o charakterze teoretycznym jak i biograficzno-historycznym,

  5. ustanawianie nagród dla wyróżniających zawodników i działaczy szachowych,

  6. organizowanie turniejów i imprez okolicznościowych w celu propagowania gry szachowej i środowisk aktywnych w rozwoju sportu szachowego

  7. pomoc w realizacji programów wdrażania nauki gry w szachy w edukacji szkolnej na Górnym Śląsku,

  8. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

  9. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,

  10. organizowanie pomocy charytatywnej zawodnikom i działaczom szachowym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000.00 PLN (jeden tysiac złotych) wpłacony gotówką oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Środki finansowe

§ 9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

  1. darowizn, spadków, zapisów,

  2. dotacji i subwencji,

  3. zbiórek publicznych,

  4. majątku Fundacji,

  5. odsetek i lokat bankowych,

  6. przychodów z działalności pożytku publicznego

  7. i innych przychodów.

 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową

§ 10

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a w przypadku rozpoczęcia działalności w drugim półroczu pierwszy rok obrotowy trwa do końca następnego roku kalendarzowego.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnia kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

 3. Członków pierwszego składu Rady, w składzie 2 członków, powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

  1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  3. śmierci członka Rady.

 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 13

Do zadań Rady należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

 5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

 6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

 7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 14

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego. W takim przypadku dopuszcza się możliwość głosowania uchwał drogą elektroniczną.

 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

 

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd składa z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.

 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 3. Pierwszy skład Zarządu, w składzie 1 członka, powoduje Fundator. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,

  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  3. śmierci członka Zarządu.

 5. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji, gdy nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków lub w przypadku rażącej niegospodarności.

 6. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  2. realizacja celów statutowych,

  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

  7. składanie wniosków do Rady o dokonanie zmian w Statucie,

  8. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

 3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia zapisane w Regulaminie Pracy Zarządu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym sprawach majątkowych, uprawnionym jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 19

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

 1. Fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów może połączyć się z inną fundacją.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może jednak nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania.

§ 21

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o podobnych lub zbliżonych celach.   

 

WŁADZE FUNDACJI

 

Prezes Zarządu Fundacji – Mirosław Paweł GNIECIAK

kontakt: 606 329 666

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rada Fundacji:

Przewodniczący – Zbigniew Leopold HURNIK

Członek – Ryszard Czesław DORS